Obsługa prawna procesu zatrudniania cudzoziemców

Świadczymy usługi dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców. Zapewniamy kompleksową pomoc małym i dużym przedsiębiorcom w zakresie wszelkich aspektów prawnych zatrudniania cudzoziemców. Zatrudnianie cudzoziemców wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności, a wnioski często spotykają się z odmową z najbardziej prozaicznych, formalnych względów. Reprezentacja przez prawnika znającego specyfikę procedury może przyspieszyć uzyskania decyzji dzięki skompletowaniu dokumentów w taki sposób, aby urząd nie wzywał do ich uzupełnienia, jak również pomoże w sprawnym przejściu przez poszczególne etapy postępowania. Sporządzamy też odwołania od decyzji oraz skargi na decyzje do sądów administracyjnych. Obsługujemy procesy zatrudnienia całych grup cudzoziemców- planujemy procesy imigracyjne, dokonujemy audytów praktyki w tym obszarze i dopełniamy wszelkich formalności. Składamy w imieniu Klienta wnioski (zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt, oświadczenie o powierzeniu pracy, wiza) jak również przygotowujemy projekty niezbędnych wniosków. Prowadzimy również dla Klientów szkolenia z zakresu zatrudniania cudzoziemców.

W aktualnym stanie prawnym osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE, EOG i Szwajcarii mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Obywateli państw trzecich dotyczą inne, złożone przepisy. Od zasady koniecznego zezwolenia na pracę istnieją liczne wyjątki dotyczące cudzoziemców, którzy mogą pracować w Polsce przez określony czas bez potrzeby uzyskania zezwolenia na pracę. Jeżeli w konkretnym przypadku zezwolenie na pracę jest wymagane, wówczas należy skierować się do wojewody, który na wniosek pracodawcy, wyda zezwolenie na pracę. Wystąpić o zezwolenie powinien pracodawca i  to po jego stronie leżą koszty postępowania. We wniosku o zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium RP należy wskazać między innymi typ wnioskowanego zezwolenia spośród 5 rodzajów możliwych zezwoleń na pracę. Obywateli niektórych Państw dotyczy procedura uproszczona, warunkiem skorzystania z której jest zarejestrowane przez PUP oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemca. Cudzoziemiec który korzysta z procedury uproszczonej powinien mieć aktualną podstawę pobytową w RP, która umożliwia mu wykonywanie pracy.

Przykładowe usługi prawnika (zatrudnianie cudzoziemców):

 • kompleksowa obsługa przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców,
 • konsultacje prawne i analiza zablokowanych procesów uzyskiwania zezwoleń,
 • wsparcie w inicjowaniu postępowań,
 • pełne prowadzenie procesu uzyskania odpowiednich zezwoleń w imieniu Klienta,
 • reprezentowanie przedsiębiorcy a także cudzoziemca przed organami państwowymi,
 • wsparcie zatrudnienia na oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • outsourcing pracowniczy, outsourcing pracowników (outsourcing usług),
 • pozorny outsourcing pracowniczy (audyt, analiza legalności, konsultacje),
 • wsparcie procesu uzyskania pozwoleń na pracę dla cudzoziemców we wszelkich aspektach prawnych (jednolite zezwolenie na pobyt i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, ruch bezwizowy, powierzenie pracy cudzoziemcowi, zezwolenie typ a dla cudzoziemca, legalizacja pobytu cudzoziemca, legalizacja pracy cudzoziemca, zezwolenie na pracę sezonową, karta pobytu, zatrudnianie cudzoziemców spoza UE, zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, program bezwizowy),
 • wsparcie agencji pracy tymczasowej w delegowaniu pracowników za granicę,
 • wsparcie agencji pracy tymczasowej w zatrudnianiu cudzoziemców,
 • odwołanie od decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy,
 • zatrudnienie cudzoziemca w czasie pandemii.

Skontaktuj się z nami