Blog

Najważniejsze zmiany dotyczące legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców z punktu widzenia pracodawcy i cudzoziemca w 2022 r. – cz. III (specjalne rozwiązania dla cudzoziemców)

Udostępnij

Zapraszam do lektury trzeciej części opracowania dotyczącego zmian z 2022 roku w zakresie legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców. To nie koniec bowiem nowości które weszły w życie 29 stycznia 2022 r. Wraz z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca dostarczył nam jeszcze kilka ciekawych rozwiązań.

               W tej części omówimy przepisy przejściowe wprowadzające w życie nowe przepisy w kontekście już prowadzonych postępowań o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Po pierwsze ważnym aspektem jest to, że do postępowań wszczętych na podstawie ustawy o cudzoziemcach (np. w przedmiocie zezwolenia jednolite na pobyt i pracę) lub ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (np. w przedmiocie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy) przed wejściem w życie zmian tj. przed 29 stycznia 2022 r. zastosowanie mają przepisy dotychczasowe. W skrócie do wszystkich postępowań zainicjowanych przed 29 stycznia 2022 r. nic się nie zmienia i stosujemy stare przepisy.

               Jednakże UWAGA! Tutaj pojawiają się pewne wyjątki.

               Pierwszy wyjątek ma zastosowanie do spraw wszczętych przed 01 stycznia 2021 r. i niezakończonych decyzją ostateczną w dniu wejścia w życie zmian tj. niezakończonych przed 29 stycznia 2022 r. Decyzja ostateczna to decyzja, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dla przykładu decyzją ostateczną będzie decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców utrzymująca w mocy decyzję Wojewody o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

               Otóż jeżeli cudzoziemiec wszczął postępowania przed 01 stycznia 2021 r. o zezwolenie na pobyt i pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, organy są zobowiązane do wydania mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na okres 2 lat liczony od dnia wydania decyzji.

               Warunkami jakie muszą być spełnione, aby organ był zobligowany do wydania zezwolenia są:

 • wniosek cudzoziemca, który złożył przed 01 stycznia 2021 r. nie posiada braków formalnych i został złożony w terminie, a także cudzoziemiec zadeklarował w nim, że celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy lub taką deklarację złożył wobec organu prowadzącego postępowanie najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020 r.
 • cudzoziemiec nie został wpisany do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany,
 • dane cudzoziemca nie znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu,
 • udzieleniu takiego zezwolenia nie sprzeciwiają się względy obronności, bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską.
 • nie było podstaw do odmowy wszczęcia postępowania.

Spełnienie powyższych warunków oznacza, że taki cudzoziemiec praktycznie z automatu dostaje zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Nie ma znaczenia czy cudzoziemiec w toku postępowania spełnił wszystkie przesłanki z art. 114 lub 126 ustawy o cudzoziemcach, a także czy załączył wszystkie dokumenty potrzebne do wydania decyzji zgodnie z jej żądaniem. Organ tak czy inaczej musi udzielić zezwolenia, o ile nie ma przeszkód opisanych powyżej. Ponadto, co istotne, samo zezwolenie będzie wydawane bez względu na to czy cudzoziemiec dalej pracuje dla pracodawcy wskazanego we wniosku czy też nie. W tym przypadku liczyć się będzie późniejsze złożenie oświadczenia od aktualnego pracodawcy.

Powyższe zezwolenia wydawać będzie właściwy wojewoda lub Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, jeżeli sprawa jest w II instancji.

Uwaga, żeby nie było tak kolorowo, ustawodawca wprowadził pewne obowiązki, które należy spełnić, aby tak udzielone zezwolenie było ważne.

Mianowicie cudzoziemiec, któremu udzielono wyżej wskazanego zezwolenia na pobyt czasowy, jest uprawniony do wykonywania pracy bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • otrzymywane przez niego wynagrodzenie nie jest niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę określone na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) bez względu na wymiar czasu pracy oraz rodzaj stosunku prawnego stanowiącego podstawę do wykonywania pracy przez cudzoziemca. Proszę zwrócić uwagę, że wynagrodzenie musi być przynajmniej minimalne niezależnie od tego na jaką część etatu zatrudniamy cudzoziemca,
 • cudzoziemiec wykonuje pracę w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy zlecenia,
 • cudzoziemiec w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu zezwolenia dostarczył oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, dotyczące powierzenia mu pracy, na formularzu według wzoru określonego w przepisach i wykonuje pracę na rzecz tego podmiotu na warunkach wynikających z tego oświadczenia, umieszczonego w rejestrze zezwoleń na pobyt czasowy. Wzór oświadczenia dostępny pod tym linkiem: >>> Wzór oświadczenia <<<

Samo oświadczenie składa się do wojewody, który udzielił tego rodzaju zezwolenia lub w przypadku gdy zezwolenia udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, do wojewody, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji. Uwaga oświadczenie składa się wyłącznie raz, przy czym jeżeli praca będzie wykonywana dla różnych podmiotów, należy jednocześnie złożyć wszystkie oświadczenia pochodzące od tych podmiotów.

Powyższe w praktyce oznacza, że jeżeli cudzoziemiec będzie chciał zmienić pracodawcę wymienionego w powyższym oświadczeniu będzie musiał albo zmienić zezwolenie na pobyt czasowy na nowego pracodawcę albo w przypadku braku takiej możliwości wystąpić o nowe.

Ponadto niezwykle ważnym jest, że w przypadku braku dostarczenia do właściwego wojewody wskazanego oświadczenia lub gdy warunki pracy w nim wskazane nie odpowiadają warunkom określonym nowymi przepisami (chodzi o wysokość wynagrodzenia i formę zatrudnienia), udzielone w powyższy sposób zezwolenie traci swą moc. W takim wypadku cudzoziemiec musi opuścić Polskę w terminie 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu wygaśnięcia tego zezwolenia (dzień wygaśnięcia zezwolenia jest dniem następującym po dniu upływu terminu złożenia oświadczenia, a w przypadku złożenia oświadczenia niespełniającego warunków określonych ustawą jest to dzień wskazany przez wojewodę w decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia.

Warto odnotować także, że tak udzielone zezwolenie również będzie się wiązało z obowiązkami cudzoziemcy takimi jak konieczność poinformowania wojewody o utracie pracy czy zmiany miejsca pobytu.  Ponadto sam wojewoda będzie miał możliwość kontroli sposobu korzystania z zezwolenia.

Na zakończenie wskazujemy jeszcze, iż ustawodawca wprowadził także możliwość cofnięcia tak udzielonego zezwolenia. Właściwy wojewoda może tego dokonać w przypadku, gdy:

 • obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany,
 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską,
 • nie jest spełniony co najmniej jeden z warunków w postaci odpowiedniego wynagrodzenia za pracę oraz formy wykonywania pracy o których wspomniano powyżej,
 • cudzoziemiec nie wykonuje pracy na warunkach określonych w oświadczeniu,
 • cudzoziemiec nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy o cudzoziemcach.

Dziękujemy za przeczytanie opracowania zmian dotyczących cudzoziemców. W razie pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy również do odwiedzenie sklepu, który znajduje się stronie internetowej Kancelarii. Będziemy tam zamieszczać m.in. wzory dokumentów pomocnych przy procedurach związanych z legalizacją pobytu i zatrudnieniem cudzoziemców. Zapraszamy też do facebookowej grupy >>> Zatrudnienie cudzoziemca od A do Z <<< gdzie trwa dyskusja na tematy związane z zatrudnianiem cudzoziemców.

Zobacz więcej

Sprzedaż alkoholu przez Internet w świetle wyroku NSA z 08.09.2022 r.

E-sprzedawcy alkoholu mogą obwieścić sukces. Ich argumentacja ma obecnie oparcie w wyroku NSA. Sprzedaż alkoholu przez Internet niekoniecznie musi oznaczać utratę zezwolenia. Nie zagłębiając się w temat, można by odnieść wrażenie, że sprzedawanie alkoholu przez Internet w Polsce jest zabronione. Nic bardziej mylnego. Sklepy z

Czytaj więcej