Blog

Rozwód. Cofnięcie pozwu

Udostępnij

Co w przypadku, gdy pozew o rozwód jest już w sądzie, a strony się porozumieją bądź powód się rozmyśli? Można wówczas wycofać powództwo. Pozew o rozwód cofniemy aż do uprawomocnienia wyroku, jednak gdy rozprawa już trwa- wyłącznie za zgodą drugiej strony.

Możliwość wycofania pozwu uregulowana jest w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Cofnięcie pozwu oznacza, że rezygnujemy wyłącznie z tego konkretnego procesu. Posunięcie takie nie oznacza generalnie rezygnacji z procesu o to samo, w innym czasie. Oznacza to, że pozew o rozwód będzie można w razie potrzeby wnieść powtórnie.

Cofnięcie pozwu bez konieczności zgody pozwanego

Aby do cofnięcia pozwu  o rozwód niepotrzebna była zgoda drugiej strony, z cofnięciem pozwu zdążyć należy aż do rozpoczęcia rozprawy. Gdy wycofamy w ten sposób powództwo, możemy w późniejszym czasie w każdej chwili wytoczyć je ponownie. Skutkiem cofnięcia pozwu jest umorzenie postępowania- wydanie wyroku bowiem staje się zbędne.

Kiedy sąd może odmówić cofnięcia pozwu o rozwód

Sąd powinien się zgodzić na wycofanie takiego pozwu, jednak w przypadkach, gdy  uzna cofnięcie pozwu za niedopuszczalne może się temu sprzeciwić. Dotyczy to sytuacji gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, albo zmierzają do obejścia prawa – wówczas sąd może odmówić skutecznego cofnięcia pozwu.

W jaki sposób można wycofać pozew o rozwód

Wycofać pozew o rozwód możemy pisemnie bądź ustnie. Wnosząc pismo do sądu, oczywiście do tego, do którego wnieśliśmy powództwo, musimy zachować wymogi formalne pisma. Należy oznaczyć sąd, wskazać strony i ich adresy, datę złożenia pozwu, oraz sprecyzować nasze oświadczenie woli – w tym przypadku cofnięcie pozwu. Należy pamiętać o podpisaniu pisma czytelnie. Nie trzeba podawać żadnego uzasadnienia.

Jeżeli chcemy wycofać pozew o rozwód ustnie, można tego dokonać na pierwszym posiedzeniu wyznaczonym na rozprawę, przed rozpoczęciem rozprawy.

Cofnięcie pozwu po wydaniu wyroku

Cofnięcie pozwu  (czyli rezygnacja z rozwodu) możliwe jest także, jeśli małżonkowie pojednali się  już po wydaniu wyroku rozwiązującego małżeństwo, ale przed jego uprawomocnieniem się. Wyrok wydany w I instancji uprawomocnia się w terminie 14 dni od doręczenia go wraz z uzasadnieniem, a jeśli żadna ze stron nie zwracała się o uzasadnienie – w ciągu trzech tygodni od ogłoszenia.
Wyrok II instancji staje się prawomocny po jego ogłoszeniu, ponieważ nie może on być już kwestionowany (poza szczególnymi sytuacjami, gdy możliwe jest wznowienie postępowania). Natomiast kasacja od niego nie przysługuje.

Jeśli wyrok uprawomocni się, a rozwiedzeni zechcą znowu być małżeństwem, konieczny będzie ponowny ślub.

 

Zobacz więcej

Sprzedaż alkoholu przez Internet w świetle wyroku NSA z 08.09.2022 r.

E-sprzedawcy alkoholu mogą obwieścić sukces. Ich argumentacja ma obecnie oparcie w wyroku NSA. Sprzedaż alkoholu przez Internet niekoniecznie musi oznaczać utratę zezwolenia. Nie zagłębiając się w temat, można by odnieść wrażenie, że sprzedawanie alkoholu przez Internet w Polsce jest zabronione. Nic bardziej mylnego. Sklepy z

Czytaj więcej