Blog

Jak ściągnąć alimenty? Fundusz Alimentacyjny

Udostępnij

Co w przypadku gdy został wydany tytuł egzekucyjny, wszczęto egzekucję, ale komornik nie może znaleźć żadnego majątku dłużnika alimentacyjnego? Istnieje możliwość uzyskania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Z niniejszego postu dowiecie się Państwo komu przysługują tego typu świadczenia alimentacyjne i w jakiej wysokości.

Fundusz Alimentacyjny wypłaca świadczenia alimentacyjne za tzw. okresy świadczeniowe. Okresy te trwają od 1 października do 30 września następnego roku. Wnioski o takie świadczenie można składać już od 1 sierpnia.

Osoby uprawnione do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Osobą uprawnioną do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest osoba, które ma zasądzone alimenty, jednak dla uzyskania świadczeń egzekucja alimentów od dłużnika alimentacyjnego musi być bezskuteczna.

Ma to miejsce, w przypadku gdy w ciągu 2 miesięcy przed złożeniem wniosku do Funduszu Alimentacyjnego, komornik nie wyegzekwował pełnej należności z zaległych i bieżących alimentów. Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona, potwierdzenia takowego dokonuje komornik, który wydaje w tym celu odpowiednie zaświadczenie. Osoba uprawniona ma możliwość wystąpienia o uzyskanie zaświadczenia do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej, w którym ubiega się o świadczenie.
Pomoc z Funduszu Alimentacyjnego będzie przysługiwać osobie uprawnionej do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego czyli zasądzenia alimentów przez sąd lub ugody zawartej przed sądem.

Świadczenie przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, oraz na dziecko starsze do ukończenia 25 lat, pod warunkiem, że uczy się w szkole lub studiuje, jak również dziecko z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, bez ograniczenia co do jego wieku.

Świadczenia z Funduszu otrzymają dzieci wychowywane przez samotnych rodziców, jak również dzieci z rodzin pełnych.

credit-squeeze-522549_1280

Komu nie przysługują świadczenia z Funduszu

Nie przysługują świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego osobie, która nie posiada tytułu wykonawczego, czyli wyroku sądowego zasądzającego alimenty. Ustawa nie przewiduje świadczenia z wzmiankowanego Funduszu dla osób samotnie wychowujących dzieci, czyli np. osób samotnie wychowujących dzieci, jeśli alimenty nie są zasądzone ze względu na śmierć drugiego z rodziców, lub gdy ojciec nie jest znany. Świadczenie z Funduszu, nie przysługuje również pomimo posiadania tytułu wykonawczego, jeżeli osoba uprawniona do alimentów  została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, wychowuje się w rodzinie zastępczej, lub jeżeli jest pełnoletnia i posiada własne dziecko, bądź zawarła związek małżeński.

(Post dotyczy alimentów na dziecko. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś o kwestii alimentów od byłego małżonka sprawdź koniecznie: Alimenty od byłego małżonka )

Ile dostanę z Funduszu Alimentacyjnego?

Świadczenie z funduszu przysługują w kwocie w jakiej bieżąco ustalone są alimenty, jednak ich wysokość jest dodatkowo ograniczona ustawą do wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

 

money-367973_1280

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

Zobacz więcej

Sprzedaż alkoholu przez Internet w świetle wyroku NSA z 08.09.2022 r.

E-sprzedawcy alkoholu mogą obwieścić sukces. Ich argumentacja ma obecnie oparcie w wyroku NSA. Sprzedaż alkoholu przez Internet niekoniecznie musi oznaczać utratę zezwolenia. Nie zagłębiając się w temat, można by odnieść wrażenie, że sprzedawanie alkoholu przez Internet w Polsce jest zabronione. Nic bardziej mylnego. Sklepy z

Czytaj więcej