Kancelaria Adwokacka Adwokat Roma Opoka

Działalność adwokata nie kończy się na roli obrońcy w postępowaniu karnym. Każdy z nas porusza się w świecie pełnym przepisów, zawiera umowy - od najprostszych, takich jak kupno biletu autobusowego, po te o wysokim stopniu skomplikowania. Pomimo rosnącej świadomości prawnej społeczeństwa, trudność analizy prawnej w sprawie osobistej wciąż stanowi dla wielu
osób barierę nie do przejścia. Profesjonalna pomoc prawna, może oszczędzić niepotrzebnych nerwów, a także czasu i środków. Adwokat w swoim działaniu jest związany licznymi przepisami ustrojowymi i etycznymi, ale co najważniejsze, tradycją wykonywania zawodu adwokackiego, którego historia i liczne zasługi dla budowania państwa prawa zobowiązują na
równi z literą prawa. Kancelaria Adwokacka Adwokat Romy Opoki dba o najwyższą jakość usług prawnych. Adwokat Roma Opoka zapewni Państwu profesjonalną obsługę prawną, indywidualne podejście do klienta, jak również rzetelną ocenę sytuacji prawnej, następstw planowanych działań oraz szans ich powodzenia.

Adwokat Roma Opoka

Roma Opoka

Adwokat
Od 2010 roku związana z palestrą. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, nr wpisu 5350. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykę zawodową rozpoczęła w sądownictwie. W okresie aplikacji adwokackiej rozwijała swoje umiejętności współpracując z kilkoma cenionymi kancelariami adwokackimi i radcowskimi. Autorka licznych artykułów o tematyce fachowej i poradniczej. Prowadzi kompleksową obsługę prawną, zarówno klientów biznesowych jak i indywidualnych. W swojej działalności zawodowej preferuje praktykę ogólną, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i rodzinnego. Prowadzi liczne sprawy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Biegle posługuje się językiem angielskim.
Adwokatura

Adwokatura

Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Tytuł zawodowy „adwokat” podlega ochronie prawnej.

Usługi adwokata

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym.

Etyka

Obowiązkiem adwokata jest przestrzegać norm etycznych oraz strzec godności zawodu adwokackiego. Celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta. Adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością.

Tajemnica zawodowa

Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zakaz reklamy

Adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego.

Informacje

Prawo o adwokaturze (link)
Kodeks etyki adwokackiej (link)

Praktyka


Usługi prawne świadczone w naszej kancelarii obejmują kompleksową pomoc prawną dla klienta biznesowego i indywidualnego, obejmującą zarówno zlecenia jednorazowe jak i stałą obsługę. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi współpracujemy z zewnętrznymi kancelariami. Obszary praktyki naszej kancelarii oraz kancelarii stale współpracujących to:
 • Prawo karne
  Zakres czynności adwokata w sprawach karnych obejmuje obronę oskarżonych i reprezentowanie oskarżycieli prywatnych i posiłkowych w procesie karnym. Pomoc adwokata jest niezbędna zarówno w postępowaniu sądowym w obu instancjach, jak również na etapie postępowania przygotowawczego czy wykonawczego. Kancelaria zajmuje się szeroko pojętymi sprawami karnymi, w tym również karnymi gospodarczymi i prawem wykroczeń. Specjalizujemy się w prowadzeniu obrony w sprawach z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • Prawo cywilne
  Zakres czynności adwokata w sprawach cywilnych jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno reprezentację w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego jak i w toku postępowania ugodowego. Kancelaria oferuje pomoc prawną w szczególności w sprawach z zakresu prawa zobowiązań, z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego, jak również reprezentację w sprawach ubezpieczeniowych i prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości.
 • Sprawy z zakresu prawa rodzinnego
  Prowadzimy sprawy związane z problematyką prawa rodzinnego, m.in. sprawy o rozwód, alimenty, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, jak również związane z ojcostwem.
 • Prawo gospodarcze
  Kancelaria prowadzi stałą i jednorazową obsługę podmiotów gospodarczych, zarówno na etapie postępowania sądowego jak i na etapie tworzenia podmiotów i ich bieżącej działalności gospodarczej. Powyższe obejmuje m.in. sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych, negocjacje, prowadzenie spraw pracowniczych i spraw z udziałem przedsiębiorcy przed organami administracji publicznej.
 • Prawo administracyjne
  Zakres usług obejmuje przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym, zastępstwo prawne prze organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzanie opinii, odwołań i skarg. Zapewniamy pomoc prawną w szczególności z zakresu ustawy o grach hazardowych jak również czynnościach z zakresu realizacji inwestycji budowlanych.
 • Prawo pracy
  Zajmujemy się obsługą prawną z zakresu prawa pracy, w szczególności reprezentujemy pracowników i pracodawców w sporach wynikających ze stosunku pracy i negocjacjach, dochodzimy świadczeń pracowniczych jak również sporządzamy projekty umów o pracę i o zakazie konkurencji.
 • Sprawy zakresu prawa nieruchomości
  Zajmujemy się tematyką prawa nieruchomości, w szczególności sprawami z zakresu stosunku najmu, zniesienia współwłasności i zasiedzenia. Oferujemy też specjalistyczną pomoc w sprawach z zakresu dekretu warszawskiego.
 • Sprawy z zakresu prawa nowych technologii
 • Postępowania sądowe i rozwiązywanie sporów
 • Udzielanie porad prawnych
 • Sporządzenie opinii prawnych, projektów umów gospodarczych

Kancelarie współpracujące


W celu zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej naszych klientów, współpracujemy również z innymi prawnikami – specjalistami z poszczególnych dziedzin.

Wynagrodzenie


Forma oraz wysokość wynagrodzenia są ustalane indywidualnie z klientem. Poziom wynagrodzenia uwzględnia stopień skomplikowania sprawy i przewidywany nakład pracy. Kancelaria jest elastyczna w ustalaniu formy współpracy z klientem. W zależności od potrzeb Klienta może zaoferować rozliczanie w drodze jednorazowej opłaty, systemu godzinowego, ryczałtowego, mieszanego oraz częściowego succes fee.

System godzinowy:

W ramach tego systemu klient otrzymuje na koniec umówionego okresu rozliczeniowego szczegółowe zestawienie podjętych przez adwokata czynności i przepracowanych godzin.

System ryczałtowy:

Skierowany jest głównie do przedsiębiorców, którzy potrzebują stałego wsparcia prawnika w toku prowadzonej działalności.

System mieszany:

Jest połączeniem systemu ryczałtowego i godzinowego, polegającym na tym, że po przekroczeniu przez Klienta ustalonego wcześniej limitu godzin w ramach ryczałtu, kolejne godziny pracy kancelarii rozliczane są stawką godzinową.

System częściowego succes fee:

W ramach tego systemu ustala się z Klientem niską kwotę wynagrodzenia podstawowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

Kontakt


Biuro

Roma Opoka
ul. Łowicka 51 lok. 32
02-535 Warszawa
T: +48 794 240 186
E: kancelaria@adwokat-opoka.pl

Formularz kontaktowy

* * * * + 3 = 5*
E-porada
X